Home>Informace o prodeji osobního bankovnictví

Informace o prodeji osobního bankovnictví

Informace k převodu produktů osobního bankovnictví a kreditních karet Citibank Europe plc v České republice do Raiffeisenbank

Citibank Europe plc převedla své vlastnické právo k segmentu osobního bankovnictví v ČR na Raiffeisenbank a.s., která je úvěrovou institucí se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, oprávněnou k výkonu bankovní činnosti na základě bankovní licence s jednacím číslem 2003/4974/520 udělené Českou národní bankou.

Kontakt:
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, P. O. BOX 64, 140 78 Praha 4, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, IČ: 49240901, e-mail: info@rb.cz, www.rb.cz, infolinka 800 900 900.

Převod produktů osobního bankovnictví a kreditních karet Citibank Europe plc v České republice do Raiffeisenbank byl realizován od května do prosince 2016. Bližší informace o prodeji včetně oficiálního oznámení naleznete v záložkách níže (Klientská komunikace a Všeobecné informace).

V případě dalších informací týkajících se bývalých klientů osobního bankovnictví Citibank Europe plc v České republice, prosím volejte v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin zákaznické linky 233 06 1602 nebo 233 06 1307 nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu retailcustomerservice@citi.com.

Užitečné dokumenty vztahující se k segmentu osobního bankovnictví Citibank Europe plc v ČR:

Citibank prodává retailové bankovnictví a kreditní karty Raiffeisenbank – otázky a odpovědi pro klienty

Seznam třetích osob, které se podílejí na poskytování bankovních služeb
Seznam třetích osob dle Obchodních podmínek Citibank pro fyzické osoby, které se podílejí na plnění Banky ze smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem, s uvedením účelu pro předání a zpracování Důvěrných informací takovou třetí osobou.

ČNB udělila Raiffeisenbank souhlas s převzetím retailového bankovnictví české Citibank

Definice používaných pojmů

"Den účinnosti" znamená den účinnosti převodu vlastnického práva k segmentu retailového bankovnictví a kreditních karet, investičních produktů a spotřebitelských úvěrů (segment osobního bankovnictví) ze Citi na Raiffeisenbank, který je dnem, kdy byl ve sbírce listin Obchodního rejstříku zveřejněn prostřednictvím internetové aplikace příslušný doklad o koupi části závodu; tj. 1. 3. 2016.

a

"Přechodné období" znamená období po Dni účinnosti, kdy bude Citi i nadále spravovat a obsluhovat účty a jiné produkty pro Raiffeisenbank. Přechodné období pro klienta končí v okamžiku, kdy jsou klientovy produkty plně v systémech Raiffeisenbank.

Klientská komunikace

Právní oznámení o převodu společnosti Citibank Europe plc Oznámení o převodu karty Oznámení o převodu účtu Oznámení o převodu investičního účtu Oznámení o převodu úvěru Oznámení o převodu CitiProfession Prohlášení o ochraně soukromí uzavřené a odprodané divize retailového bankovnictví
Všeobecné informace
Pro zobrazení odpovědi klikněte na pro skrytí odpovědi klikněte na .
1. Co Citi prodává a komu?
Citi a Raiffeisenbank uzavřely dne 14. září 2015 smlouvu, na základě které došlo k převodu segmentu retailového bankovnictví, kreditních karet, investičních produktů a spotřebitelských úvěrů na Raiffeisenbank. Předmětem transakce jsou klientské smlouvy, pobočky, bankomaty, smlouvy s třetími stranami vážící se k segmentu osobního bankovnictví a zaměstnanci pracující v tomto segmentu. K dokončení celé transakce převodu vlastnických práv došlo 1.3.2016. Segment korporátního, investičního a firemního bankovnictví Citi není součástí prodeje.
2. Proč Citi tento segment prodává?
Prodej tohoto segmentu je součástí strategie Citi, která byla oznámena spolu s výsledky za třetí čtvrtletí roku 2014. Jejím cílem je urychlení globální transformace segmentu osobního bankovnictví zefektivněním a zaměřením se na 24 trhů, na nichž má tento segment nejvýraznější zastoupení a největší růstový potenciál. Součástí těchto kroků je i záměr Citi ukončit poskytování služeb osobního bankovnictví v 11 zemích, včetně České republiky.
3. Proč právě Raiffeisenbank a nikoli jiná banka?
Před uzavřením smlouvy probíhalo rozsáhlé a důkladné posuzování nabídek, přičemž nabídka předložená Raiffeisenbank představovala nejlepší nabídku z hlediska našich klientů, zaměstnanců a akcionářů. Raiffeisenbank je významnou finanční institucí působící na českém trhu, disponuje rozsáhlou distribuční sítí a nabízí široké portfolio produktů a služeb špičkové kvality.
4. Co budu muset udělat? Mění se pro mně něco?
V rámci převodu nemusíte podnikat žádné kroky, Váš účet či účty a produkty budou převedeny automaticky. Ve specifických případech budou klienti informováni o krocích, které bude třeba společně učinit. Raiffeisenbank nyní pracuje na tom, aby převod Vašich bankovních produktů do systémů Raiffeisenbank proběhl hladce a byla zachována vysoká úroveň služeb. Nyní nemusíte podnikat žádné kroky, i nadále můžete využívat pobočky, kanceláře a zákaznickou linku, jak jste zvyklí, stejně jako svoje bankovní produkty.
5. Kterých poboček budu moci nyní využívat?
I nadále využívejte pobočky, na které jste zvyklí. Síť všech Raiffeisenbank poboček budete moci začít plně využívat až po převedení Vašich bankovních produktů do systémů Raiffeisenbank.
6. Dojde k nějakým změnám mých klientských smluv uzavřených se Citi?
Pokud s Vámi nebude dohodnuto jinak nebo pokud to klientská smlouva neumožňuje, Vaše klientská smlouva se nemění, pouze dojde ke změně strany Vaší klientské smlouvy, a to ze Citi na Raiffeisenbank. Jakékoli další případné změny Vám Raiffeisenbank oznámí a implementuje v souladu s příslušnými právními ustanoveními.
7. Budou se na mě vztahovat stejné podmínky mých smluv i po skončení Přechodného období?
Pokud se s Vámi nedohodneme jinak nebo pokud to klientská smlouva neumožňuje, nebude Vaše klientská smlouva nijak měněna, pouze dojde ke změně strany Vaší klientské smlouvy, a to ze Citi na Raiffeisenbank. Jakoukoli případnou změnu Vám Raiffeisenbank oznámí a implementuje v souladu s příslušnými právními ustanoveními po Dni účinnosti.
8. Kdy budu znát produkty a podmínky Raiffeisenbank?
S produkty a podmínkami budete seznámeni v období od května do října 2016, kdy budete buď kontaktován svým osobním bankéřem (v případě vedení běžných účtů) nebo obdržíte informace e-mailem či písemně.
9. Jak budu nadále komunikovat s bankou?
V průběhu Přechodného období můžete se Citi komunikovat prostřednictvím všech stávajících komunikačních kanálů (webové stránky, zákaznické linky, písemná komunikace, emaily, internetové bankovnictví, pobočky, bankéři). Po Dni účinnosti budete moci komunikovat s bankou prostřednictvím všech výše uvedených kanálů kromě komunikace s centrálou Citi a kromě písemné komunikace. Tu po Dni účinnosti směřujte na adresu Raiffeisenbank. Raiffeisenbank Vás bude o jakýchkoli změnách v komunikačních kanálech, kterých budete moci využívat, včas informovat.
Adresa pro písemnou komunikaci je:
Raiffeisenbank a.s.
Klientský servis
tř. Kosmonautů 108/29
779 00 Olomouc
email: info@rb.cz
10. Pokud již v současné době využívám produktů Raiffeisenbank, mohu nyní konzultovat s bankéři Raiffeisenbank i své Citi produkty, účty apod.?
Ve věcech svých stávajících Citi produktů se i nadále obracejte na svého bankéře a pobočku, jak jste zvyklí. Váš bankéř se s vámi dohodne na řešení, které vám bude nejvíce vyhovovat. Síť všech Raiffeisenbank poboček budete moci začít plně využívat až po převedení Vašich bankovních produktů do systémů Raiffeisenbank.
11. Co se stane s mými osobními údaji?
Po Dni účinnosti jsou veškeré osobní údaje, které od Vás Citi získala v souvislosti s Vaší klientskou smlouvou, převedeny na Raiffeisenbank, která se stává jejich správcem. Převod a ochrana osobních dat budou splňovat požadavky vyplývající z relevantního zákona.
12. Citi již nebude po převodu osobní údaje zpracovávat?
Aby byl zajištěn bezproblémový převod Vašeho účtu, bude Citi Vaše údaje i nadále zpracovávat – jménem Raiffeisenbank – a to během Přechodného období do dokončení převodu klientských smluv do systémů Raiffeisenbank. Vaše práva na ochranu osobních údajů nebudou nijak dotčena.
13. Budu v souvislosti s převodem mých klientských smluv cokoli hradit?
Ne, všechny náklady na realizaci převodu uhradí Citi a Raiffeisenbank.
14. Kterým právem se převod řídí?
Převod, stejně jako Vaše smlouvy se Citi, se řídí českým právem.
15. Kdo, jaký regulátor, schválil transakci a dohlíží na převod segmentu osobního bankovnictví na Raiffeisenbank?
Transakci schválila Česká národní banka. Převod vlastnických práv nabyl účinnosti dne 1.března 2016. Hlavním orgánem dohledu nad všemi regulatorními záležitostmi týkajícími se segmentu osobního bankovnictví se stala Česká národní banka.
Print